Aftalevilkår

Disse aftalevilkår anvendes i aftalen.

Disse aftalevilkår anvendes i den aftale der indgås med Pant i Alt og udgør in integreret del af UdbetalingsKontrakten.

1. Information om køberen

Køberen er selskabet Pant i Alt ApS, CVR: 35 85 72 22, som driver virksomhed under navnet Pant i Alt, og markedsfører sig med navnet Pant i Alt.

2. Definitioner

Med ”Kunden” menes personen der indgår en UdbetalingsKontrakt med Pant i Alt om salg af genstande, tager imod salgssummen og ejer de genstande som sælges til Pant i Alt.

Med ” Pant i Alt” menes Pant i Alt ApS, CVR: 35 85 72 22

Med ”UdbetalingsKontrakt” menes hele den aftale som kunden udfylder, accepterer og underskriver når denne sælger genstande til Pant i Alt.

UdbetalingsKontrakten og disse aftalevilkår er dækkende for aftalen medmindre andet er skriftligt aftalt.

Med ”genstande” menes de genstande som kunden sender til vurdering med henblik gennemførelse af aftaleforholdet med Pant i Alt.

Med ”Værdiforsendelsespakke” menes den samlede pakke der sendes til kunden. Værdiforsendelsespakken indeholder en UdbetalingsKontrakt, aftalevilkår, sikkerhedspose og label til brug ved forhøjet forsikring af forsendelsen.

3. Kunden

For at kunne indgå en UdbetalingsKontrakt med Pant i Alt skal kunden være mindst 18 år gammel og ikke være frataget rådigheden over sig selv eller sine genstande. Kunden skal have fuldstændigt juridiske ejerskab over de genstande der omfattes af UdbetalingsKontrakten og være fuldt berettiget til at overdrage dem, herunder at genstandene ikke er omfattet af pant.

Kunder skal have dansk personnummer, være registreret i det Danske Folkeregister og have fast hjemsted eller postadresse i Danmark. Kunden skal have dansk bankkonto, og denne skal stå i kundens navn

Ved at skrive under på UdbetalingsKontrakten bekræfter kunden at denne er den juridiske ejer af genstanden og at denne opfylder ovenstående krav.

4. Indgåelse af aftalen herunder vurdering, kontrol og betaling.

Kunden bestiller en Værdiforsendelsespakke via www.pantialt.dk, telefon eller ved henvendelse i forretningen. Værdiforsendelsespakken indeholder hele UdbetalingsKontrakten, en sikkerhedspose og label til brug ved forhøjet forsikring. Kunden udfylder og underskriver de dele af UdbetalingsKontrakten der ønskes benyttet inden den sendes tilbage til Pant i Alt.

Genstande der ønskes omfattet af UdbetalingsKontrakten lægges i sikkerhedsposen som lukkes. I sikkerhedsposen skal ligges eventuelle kvitteringer, garantier eller anden emballage der hører til genstanden. I returforsendelsen lægges de udfyldte og underskrevne dele af UdbetalingsKontrakten som kunden ønsker at anvende og den lukkede sikkerhedspose. Kunden er ansvarlig for at indholdet er forsvarligt pakket ind. Hvis forsendelsen skal omfattes af den forhøjede forsikring skal den medfølgende label påføres forsendelsen.

Forsendelsen må maksimalt have en værdi af 4.800 kroner uden brug af label til forhøjelse af forsikringssummen, ved brug af label må forsendelsen maksimalt have en værdi af 100.000 kroner. Ønskes en højere forsikringssum skal kunden kontakte Pant i Alt via telefon eller mail og særskilt indgå aftale om forhøjelse af forsikringssummen.

Ved modtagelse åbnes posen og genstanden gives et unikt identifikationsnummer som følger genstanden og kunden gennem hele aftaleforholdet med Pant i Alt. Efter åbning og registrering sendes genstanden til vurdering af Pant i Alts vurderingsmænd. Når endelig vurdering er foretaget og tilbudt udbetaling er fastlagt modtager kunden besked herom via e-mail. Kunden kan godkende eller afvise den tilbudte udbetaling og eventuelle bemærkninger inden syv (7) dage. Pant i Alt vil anmode kunden om at bekræfte tilbuddet.

Pant i Alt forbeholder sig retten til at afvise at gennemføre ethvert aftaleforhold om genstande sendt fra kunden hvis forsendelsen er åbnet, ændret eller på anden måde skadet. Det samme gælder hvis dele af UdbetalingsKontrakten er udfyldt på en måde der strider mod anvisningerne. Herudover forbeholder Pant i Alt sig retten at afvise at gennemføre UdbetalingsKontrakter vedrørende genstande hvis de ikke stemmer overens med beskrivelsen.

5. Den særlige tilbagekøbsret (Option)

Som en del af aftaleforholdet kan kunden tilkøbe en option til UdbetalingsKontrakten der giver en betinget tilbagekøbsret. Kunden kan inden for den aftalte periode købe genstanden tilbage for en på forhånd aftalt pris. Optionen kan inden for den første periode forlænges én (1) gang efter nærmere aftale med Pant i Alt, ved forlængelse skal omkostninger ved forlængelsen betales med det samme.

6. Ansvar

Forsendelsen skal sendes i overensstemmelse med Pant i Alts anvisninger. Forsendelsen er forsikret under postgangen og eventuelle skader erstattes i overensstemmelse med postleverandørens forsikringsbetingelser, hvis dennes anvisninger for forsendelser er overholdt. Det et en betingelse for at forsikringen er virksom at alle anvisninger fra Pant i Alt og Post Danmark er fulgt.

7. Vurdering og kontrol af ægtheden

Ved modtagelse af genstande vurderes de af professionelle vurderingsmænd der iagttager de højeste standarder inden for branchen. Ved denne vurdering kan det undtagelsesvist være nødvendigt at genstande udsættes for kemiske eller tekniske test. Såfremt en sådan test bliver nødvendig vil Pant i Alt tage kontakt til kunden for at få tilladelse. Hvis der under vurderingen opstår tvivl om ægtheden eller kvaliteten af genstanden kan aftalen annulleres og der betales ingen erstatning eller kompensation til kunden.

8. Returnering af genstande

Hvis kunden ikke accepter den udbetaling som Pant i Alt tilbyder skal kunden meddele Pant i Alt dette per telefon, e-mail eller ved personligt fremmøde i forretningen inden for syv (7) dage, kunden har bevisbyrden for aftalen er annulleret.

Hvis kunden meddeller ikke at ville indgå i aftalen, annulleres den og genstanden leveres tilbage til kunden mod betaling af et administrations- og forsendelsesgebyr på 150 kroner + prisen for tilbageforsendelsen. Beløbet skal indbetales til Pant i Alt inden for fem (5) bankdage fra meddelelse om at UdbetalingsKontrakten ikke ønskes indgået. Såfremt betaling ikke er modtaget pålægges et opbevaringsgebyr på 200 kr. pr påbegyndt uge, efter 3 ugers opbevaring kan Pant i Alt sælge genstanden til dækning af omkostninger.

Når betaling er modtaget sendes genstanden tilbage til den oplyste adresse under samme forsikringsbetingelser som genstanden blev sendt til Pant i Alt under.

9. Personoplysninger

Pant i Alt fører et kunderegister og information heri anvendes til opretholdelse og varetagelse af kunderelationerne. Pant i Alt er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger og påtager sig at behandlingen er i overensstemmelse med persondataloven. De oplysninger, som kunden opgiver til Pant i Alt vil blive opbevaret af Pant i Alt og behandles fortroligt. Ved at registrere sig som kunde hos Pant i Alt giver kunden samtykke til, at de personoplysninger, som kunden opgiver i forbindelse med indgåelse af alle dele UdbetalingsKontrakten herefter kan blive behandlet af Pant i Alt og selskaber som hører til samme koncern og i overensstemmelse med persondataloven, kan anvendes til markedsføring, for eksempel via mail, medmindre kunden skriftligt har meddelt andet. Pant i Alt forpligter sig til at holde den information, som kunden opgiver til Pant i Alt konfidentiel og beskyttet mod uvedkommendes adgang.

10. Meddelelser

Meddelelser sendt til kunden kan være sendt med anmodning om bekræftelse af modtagelse. Såfremt et sådan bekræftelse ikke modtages af Pant i Alt inden syv (7) dage kan Pant i Alt uden yderligere varsel hæve den del af aftaleforholdet som bekræftelsen vedrører eller aftaleforholdet som helhed.

11. Misbrug

Pant i Alt politianmelder al misbrug, misbrugsforsøg eller andre ulovlige handlinger. Pant i Alt kan registrere oplysninger om kunder og genstande til et internt register som kan anvendes til at forebygge misbrug. Pant i Alt forbeholder sig retten til at undersøge om genstande er meldt stjålet eller viser tegn herpå. Pant i Alt har ret til at levere krævet information til politimyndighederne og give politiet adgang til Pant i Alts kundesystem, denne ret vil blive anvendt i den udstrækning de lokale myndigheder finder nødvendigt.

12. Identificering af kunder

Pant i Alt sikrer sig kundens identitet ved at kræve cpr.nr, folkeregisteradresse samt pas eller kørekortnummer oplyst. Pant i Alt søger derudover kundens identitet sikret ved at indhente information fra cpr.-registreret, mobil og teleoperatører og kreditoplysningsselskaber, hvilket kunden ved sin underskrift på UdbetalingsKontrakten accepterer. Denne information anvendes udelukkende for at sikre kundens identitet. Pant i Alt forbeholder sig retten til at kontrollere kundens identitet eller rigtigheden af de angivne oplysningen ved at gennemføre en kontrolsamtale til det nummer der på forhånd er opgivet som kundens eget.

13. Ansvar og skadeserstatning

Udover hvad der udtrykkeligt fremgår af disse almene vilkår eller af den gældende lovgivning, fralægger Pant i Alt sig i videst muligt omfang ansvar for fejlagtigheder og brister i den information, som stilles til rådighed. Pant i Alt er ikke ansvarlig for nogen direkte eller indirekte skader eller tab som kunden lider under, i tilknytning til, eller på grund af sin anvendelse af Pant i Alts tjenester eller hjemmeside. Pant i Alt fralægger sig i videst muligt omfang ansvar for tab, som kunden lider ved anvendelse hjemmesiden og som beror på driftsafbrydelser eller andre afvigelser i tele-, data- eller anden kommunikationsforbindelse, dataudstyr eller datasystemer. Kunden er over for Pant i Alt ansvarlig for tab, som kunden har forårsaget ved en fremgangsmåde, som strider imod kontraktvilkårene eller ved groft uagtsom eller forsætlig adfærd.

14. Fortrydelsesret

Salg til forbrugere er omfattet af gældende dansk ret, det vil sige at kunden har 14 dages fortrydelsesret. For at gøre fortrydelsesretten gældende skal kunden inden 14 dage efter modtagelsen af genstanden efter udnyttelse af tilbagekøbsretten gøre det gældende skriftligt overfor Pant i Alt

15. Lovvalgt og værneting

Dansk ret finder anvendelse på UdbetalingsKontrakten og parternes forhold i øvrigt. Parterne skal i videst muligt omfang søge uoverensstemmelser løst i mindelighed – herunder bør kunden altid tage kontakt til Pant i Alt for at få en afklaring eller forklaring på uoverensstemmelser. Hvis uoverensstemmelserne mellem parterne ikke kan løses i mindelighed, kan enhver part indbringe sagen for de almindelige danske domstole med Københavns Byret som første instans.

TRYK HER FOR ANSØGNING

Gratis og uforpligtende at ansøge